Unterschrift Wolfgang Thierse

12. Februar 2017

 
12. Februar 2017

12. Bundesversammlung

 Bundestagspräsident a. D. Wolfgang Thierse nimmt als Wahlmann an der Wahl des Bundespräsidenten teil.